Ajánlatot kérek!
“Több körös kiválasztási folyamat eredményeként döntöttünk a Business Coach Kft-vel való együttműködésről. A Siemens Mobility kutatás-fejlesztési területén újonnan kinevezett vezetők és tehetségek részére indítottunk egy képzést 2019. őszén.
A 6* 1 napos oktatási tematikát a Business Coach dolgozta ki a Siemens Mobility által megadott szempontok alapján. Megbízóként fontos volt számunkra, hogy a Business Coach vegye figyelembe az IT terület sajátosságait, valamint a képzés szellemisége és szakmai színvonala tükrözze a Siemens által képviselt vállalati értékeket. A szakmai tartalom mellett hangsúlyoztuk, hogy nagyon gyakorlatias, a tréning teremből kilépve egyből hasznosítható tudást szeretnénk adni a kollégáknak.
Kiemelném, hogy szakmailag és emberileg is olyan oktatókat kaptunk, akik remekül passzoltak az IT-s szakemberek jellemzően introvertált személyiségéhez és analitikus gondolkodásához.
A képzést egy nyitó és záró beszélgetéssel kereteztük, ahol a tréning résztvevői, az ügyvezetés és képző intézet is részt vett, közösen átbeszéltük az élményeket és tapasztalatokat. A hallgatók elégedettségét mértük, 90% fölötti eredményt mutatott, amit a szóbeli pozitív visszajelzések is megerősítettek.

Sikeres, őszinte kommunikáción alapuló, tartalmas együttműködést tudtunk kialakítani a Business Coach Kft-vel, nyitottak vagyunk a további közös munkára.”

Kazsik Judit HR BP, Siemens Mobility Kft.

VEZETŐI ALAPKÉSZSÉGEK 

1.Ön- és emberismeret (MBTI vagy DISC teszt alapon)

2.Vezetői kommunikáció a mindennapokban

3.Innováció és kreativitás

4.Időgazdálkodás és feladat-priorizálás

5.Feladatdelegálás és bizalom

6.Célkitűzés-, és tervezés

7.Felelősségvállalás-, és döntéshozatal

8.Számonkérés és konstruktív visszajelzés

9.A teljesítményértékelés gyakorlata

10.Stresszkezelés, kiégés elkerülése

11.Problémamegoldás, megoldás-orientáció

12.Konfliktuskezelés a gyakorlatban

13.„Igen, de…!” – kifogáskezelés a mindennapokban

14.Hatékonyság a szervezeten belül

15.Együttműködés-fejlesztés a csapaton belül és más vezetőkkel

16.Csapatkohézió erősítése

17.Mit tanulhatunk a Bibliából a vezetésről? – Lélekerősítő workshop

18.Szakértőből vezető

VEZETŐI KÉSZSÉGEK HALADÓKNAK 

19.XXI. századi motiváció

20.Marshall Goldsmith sikerreceptje mai és jövendőbeli felsővezetőknek

21.Hatékony projektmenedzsment

22.Mátrixszervezeten belüli hatékony működés .

23.Pénzügyi ismeretek nem pénzügyeseknek

24.Virtuális csapatok vezetése

25.Helyzetfüggő vezetés

KOMMUNIKÁCÓS KÉSZSÉGEK 

26.Asszertivitás a mindennapokban

27.Prezentációk és nyilvános szereplés a mindennapokban

28.TED prezentációs technikák – haladó prezentációs képzés

29.A Te sztorid, a Te sikered! Story telling és personal branding

30.Tárgyalástechnika

31.Változáskezelés a sikeres projektekért

32.Team branding: csapat-márka építése

33.Stakeholder Management

34.Interkulturális kommunikáció

35.Első benyomás workshop

36.Veszélyes személyiségek a munkahelyen

SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

37.Coaching, mentoring alapismeretek

38.Coaching eszközök a vezetői munkában

39.Belső erőforrásaink aktivizálása

40.Self coaching: önmagunk motiválása és fejlesztése

41.A pozitív gondolkodás haszna a vezetői munkában

42.Kihívó-támogató vezetés – Challenging coaching

43.Változáskezelés – SWITCH

44.Fejlődő szemlélet – Growth Mindset

45.A stratégiai gondolkodás és a stratégia megvalósítása

46.Tervezd meg az életed!

Modulok részletes leírása

 1. Ön- és emberismeret

A sikeres döntésekhez, az erőtartalékaink felméréséhez, a céljaink helyes meghatározásához önismeretre, vagy más szóval önmegértésre van szükség. Ahhoz, hogy megértsük személyiségünk jegyeit, tulajdonságainkat, képességeinket és készségeinket, belső lelki és mentális folyamatainkat. Munkatársként, vezetőként az is lényeges, hogy ugyanezeket másokban is meglássuk, képesek legyünk feltérképezni és minősítés nélkül mérlegre tenni. A programsorozat első része ebben nyújt segítséget és eligazodást.

 1. Vezetői kommunikáció a mindennapokban

A kommunikáció azon vezetők egyik legfontosabb erőforrása. Akik fejlődni szeretnének mind a horizontális, mind a hierarchiai szintek közötti információ-átadásban. Nemcsak saját csapatukkal, hanem a társterületekkel is eredményesebben, gördülékenyebben kívánnak együttműködni, s ehhez profi kommunikációt kívánnak alkalmazni. A képzés segít a vezetőknek abban, hogy megismerjék a szervezeten belüli hatékony információ áramoltatásához szükséges tudást, tudják alkalmazni azokat a mindennapi tevékenységükben. A vezetők – konkrét, a gyakorlatban alkalmazható mesterfogásokat sajátíthatnak el, különböző értekezleti és vezetői kommunikációs technikákkal ismerkedhetnek meg.

A képzést indításánál egy kérdőíves elemzés segítségével megmutatjuk, mi jellemzi most az adott vezetők információ megosztását és kommunikációját, s milyen lenne az elvárt, megfelelő, vágyott viselkedés a hatékony és hatásos kommunikáció, információátadás során.

 1. Innováció és kreativitás

Hogyan támogassuk a kreativitást a csapatban? Hogyan mérjük fel és alakítsuk a fizikai és pszichológiai környezetet, hogy inspirálja a kreativitást? Hogyan irányítsuk az innovációs folyamatot, hogy a legnagyobb eredményt hozza a szervezetnek?

Az innováció megvalósításához kapcsolódóan áttekintjük, hogyan fogalmazzuk meg a víziót, hogyan találjunk hozzá támogatókat. A hatékony kommunikáció titkairól is szót ejtünk, ami lehetővé teszi, hogy támogatókat szerezzünk és fenntartsuk a lelkesedést az ötlet iránt.

 1. Időgazdálkodás és feladat-priorizálás

Nem is gondolnánk, hogy egy munkanap során mennyi olyan tevékenységet végzünk, melyek jobban szervezve kevesebb időt vennének igénybe. Mik a munkahelyi időrablók, és hogyan kerüljük el Őket? Ezek feltárásával a tréning résztvevői értékes órákat spórolhatnak meg a munkanapjukból. A programban a résztvevők megismerkednek a legkorszerűbb időgazdálkodási elvekkel, a hatékonyabb és eredményesebb értekezletek szervezésével.

A tréning során feltérképezzük, majd diagnosztizáljuk a résztvevők időgazdálkodási problémáit, ennek során megtanulják saját idejük menedzselését.

A résztvevő a tréning során jobban fogja ismerni saját időgazdálkodásának szokásait, képes lesz arra, hogy rövid és hosszú távú terveket készítsen, képes lesz olyan fogások használatára, amellyel ugyanannyi idő alatt sokkal több munkát képes elvégezni.

 1. Feladatdelegálás és bizalom

Mely feladatokat szükséges és melyeket nem szabad delegálni? A vezetők többsége túl keveset delegál, főként azért, mert a felelősség átadása egy beosztottnak hosszadalmas folyamat, melynek során a vezető néha úgy érzi, talán egyszerűbb lett volna, ha maga végzi el a feladatot. A program jól szemlélteti a delegáció folyamatát és egyértelművé teszi, hogy a vezetőknek a felelősség átruházása során időt és energiát kell befektetniük a későbbi profit érdekében. A tréning felöleli a bizalom, a felelősségvállalás és a számonkérés témaköreit is, ez utóbbit jól megkülönböztetve a kritikai beszélgetéstől.

 1. Célkitűzés-, és tervezés

A résztvevők megismerik a célállítás, a célkontextus fogalmát, a célok másokkal való megértetésének és elfogadtatásának fontosságát, továbbá a problémafa és a célfa alkalmazásának lehetőségét. A helyzet-, és problémaelemzéshez, a megoldásfókuszú gondolkodásmódhoz egyaránt konkrét eszköztárat kapnak a fejlesztési programon résztvevők.

 1. Felelősségvállalás-, és döntéshozatal

Egyéni döntés-előkészítői technikák a gyakorlati életből, információszerzés-, és megosztás, hogyan ne hozzunk döntéseket, s a befolyásolás újfajta megközelítése – ezek mind olyan témakörök, amelyekkel a képzésen részletesen foglalkozunk.

A résztvevők összesen több, a döntéshozatalhoz jól hasznosítható módszert ismernek meg. A készségfejlesztés arra is kiterjed, hogy a döntéshozatalunk végeredményét hogyan fogadtassuk el másokkal, a módszertan az értelmi, érzelmi, valamint szociális befolyásolást támogatja hatékonyan. Lényeges, hogy a résztvevőkben tudatosodjon, saját döntéseikért, a vezetői létük minden mozzanatáért felelősséget kell vállalniuk – ennek mérföldköveit is megismerik.

 1. Számonkérés és konstruktív visszajelzés

Hogyan és mikor használjuk a különféle visszajelzés módokat, hogy támogassa a nyitottságot és a tanulást. A tréning során megtudhatjuk, hogyan teremtsünk nyitott és befogadó munkahelyi környezetet, hogyan adjunk hatékony visszajelzést, hogyan fogadjuk nyitottan a kapott visszajelzést.

Megismerjük, hogy hogyan tudjuk kezelni a visszajelzések útjában álló akadályokat. Esettanulmányokkal és szerepjátékokkal mélyíthetik el a résztvevők ismereteiket.

 

 1. A teljesítményértékelés gyakorlata

Mi az, ami megkülönbözteti egyik munkatársat a másiktól? Mi az, ami bennük értékes? Mi az, ami bennük ritka, vagy egyedi? Mi az, ami jó lenne, ha meglenne a munkatársunkban? Az értékelési eljárás célja az emberek objektív kritériumok szerinti megítélése, igazságos fejlesztése, és javadalmazása. Ez a cél azonban csupán egy illúzió. Az értékelést ugyanis rengeteg szubjektív faktor befolyásolja: mik ezek?

A program célja az értékelési folyamat során bemutatott korrektség javítási lehetőségeinek megismerése, a teljesítményértékelési megbeszélések struktúrájának és levezetésének megtanulása, a befolyásoló faktorok felismerése valamint ezek korlátozása.

 1. Stresszkezelés, kiégés elkerülése

A kiégés napjaink egyik legfenyegetőbb tényezője a vezetők életében. Ennek egyik fő alkotóeleme a stressz. A tréning célja, hogy olyan eszköztárat adjon a vezetők kezébe, amivel felismerhetik a jeleket, megelőzhetik a kiégést és megvédhetik magukat a kiégéstől. Tisztába kerülnek azzal, hogy ők adott élethelyzetükben a kiégési skálán hol is tartanak. Be­azo­no­sít­ják az őket érő stressz fak­to­ro­kat, tu­da­to­sít­ják azok rá­juk (a mun­ká­juk­ra és a lel­ki va­la­mint fi­zi­kai egész­sé­gük­re) gya­ko­rolt ha­tá­sát és meg­ta­nul­ják azo­kat ered­mé­nye­sen ke­zel­ni, eset­leg a stressz for­rá­so­kat csök­ken­te­ni.

 1. Problémamegoldás, megoldás-orientáció

Hogyan kerülhető el, hogy a problémamegoldás során fontos lépések kimaradjanak, és ezért ne találjuk meg a jó megoldást? Vagy ami még rosszabb, hogy magát a problémát is pontatlanul határozzuk meg?

E tréningünk során megismerünk és kipróbálhatunk egy hatékony folyamatot, ami segíti a problémák kreatív megoldását, kezdve a probléma beazonosításától, a lehetőség feltárásán keresztül egészen megoldás megvalósításáig.

 1. Konfliktuskezelés a gyakorlatban

Vannak, akik a konfliktusokat szervezetlenségből, szabályozatlanságból, az érintett felek helytelen magatartásából következő káros jelenségnek tartják. Más álláspontok szerint a konfliktus nem feltétlen negatív jelenség, mert a változások, a fejlődés szükségszerűen feszültségekkel jár. A munkahelyi tapasztalatok ez utóbbi álláspontot igazolják. Az emberi kapcsolatok terén, ahol az érdekegyeztetés, az érdekvédelem a mindennapok része, kisebb vagy nagyobb mértékben szükségszerűen jelen vannak a véleményeltérések, érdekkülönbségek, ebből következően a konfliktusos helyzetek is. A képzés során a konfrontáció felvállalására, a megjelenő érzelmek kezelésére, a közös érdekplatform létrehozásához tanulunk módszereket. A nem kezelt konfliktusos helyzetek, az időnyomás és egyéb stresszfaktorok keltette negatív állapotok, reakciók kezeléséhez legalább 10-12 technikát megtanulnak a résztvevők.

 

 1. Igen, de… – kifogáskezelés a mindennapokban

„Igen, de ezt úgy sem tudjuk megcsinálni!, Igen, de ez lehetetlen!, Igen, de miért nekem kell ezt a feladatot elvégezni!” – megannyi kifogást hallhat egy vezető a munkahelyen, amiket érdemes meghallani és kezelni. A képzés során a résztvevők megtanulnak különbséget tenni a körülmények és a kifogások között. Megismerik a leggyakoribb munkahelyi kifogásokat, s ezekhez konkrét kezelési módszert is kapnak, kiegészítve az általuk hallott leggyakoribb mentségekkel.

 1. Hatékonyság a szervezeten belül

A program középpontjában az áll, melyek a leghasznosabb módszerek a produktivitás növelésére. Így a képzésen többek között szó lesz a feladatmegértésről, a visszakérdezés jogáról, a célra fókuszálásról, az időgazdálkodás fontosságáról, a folyamatok értelmezéséről, a priorizálásról, és a flow-élmény kereséséről, sőt, megtalálásáról is. Mindezen témákról a célcsoporttól függő mélységben lesz szó, így például vezetők számára külön téma a brainstormingban rejlő lehetőségek és a proaktivitás erénye.

 1. Együttműködés-fejlesztés a csapaton belül és más vezetőkkel

Egy munkahely nehezen képzelhető el együttműködés nélkül, úgy, hogy az alkalmazottak, vezetők, ne akarjanak együtt dolgozni, valamilyen közös cél érdekében. A közös célhoz, a sikerekhez bizalom kell egymás iránt és hit a feladatokban, a kihívásokban. Ez korántsem könnyű. Kell, hozzá információáramlás, értő figyelem, inspiráló kommunikáció, a koordináció is elengedhetetlen, hiszen kinek jó, ha egy feladatot hárman is meg akarnak oldani, míg egy másik teendőt senki nem vállal fel. Szükség van szakmai tudásra, naprakészre. Mindezekről, s az ezekhez szükséges gyakorlatias fejlesztési módszerekről szól a képzés.

 1. Csapatkohézió erősítése

Mitől lesz egy munkahelyi csoport csapat, mitől éreznek a munkatársak egymás iránt szimpátiát, tiszteletet, elismerést, hogyan növelhető az elkötelezettségük különböző eszközökkel? A résztvevők ehhez kapnak némi pszichológiai hátteret és gyakorlatban kiválóan alkalmazható vezetői módszereket. A csapat megvéd, erősít és önbizalmat ad. Egészen addig, amíg az egyén nem érzi azt, hogy kirekesztették, a fejére nőttek, vagy más csapattag sokkal jobb nála. A képzés a csapaton belüli egészséges versenyhelyzet kialakításához is tippeket ad, valamint az egymással való rivalizálás csökkentéséhez is eszköztárat biztosít.

 1. Mit tanulhatunk a Bibliából a vezetésről? – Lélekerősítő workshop

Volt már olyan kívánsága, hogy bárcsak Isten Önnek is adna abból, amit Salamon kért: bölcsességet? Előfordul, hogy nem olyan mértékkel mér, amilyennel szeretné, hogy Önt is megmérjék? Ha a válasza igen, akkor cserélje le az üzlet zaját, a könyvek könyvének tanulságaival és befelé figyeléssel. Nem szükséges letennie a vezetői „sapkád”, hiszen az együttlétünk lehetőséget ad arra, hogy a hétköznapok kihívásaira hite megtartó erejével nézzen rá, ha tévelyegne, mint elveszett juh, akkor tudja, hogy Valaki keresi Önt.

Mindennap megvan a lehetőségünk rá, hogy megújítsuk a kapcsolatunkat az Úrral, és Isten kegyelme ápolja és gyógyítsa a sebeinket. Imádkozhatunk közösen azért, hogy ha az Úr jóvoltából vezetőkké váltunk, és, hogy ezt ne a magunk hasznára, hanem Isten dicsőségére tegyük. A workshop során analógiákat keresünk a Bibliából ahhoz, hogy jobban megértsük és fejlődjünk a vezetői szerepben.

 1. Szakértőből vezető

„Kineveztek, de túl nagy a kabát – vagyis hogyan nőjek fel az új feladathoz? Én lettem a barátaim új főnöke, hogyan kezeljem a helyzetet, hogy este sörözök velük, nappal pedig feladatokat delegálok számukra? A munkatársaim mind idősebbek és tapasztaltabbak, mint én, hogyan fogadtassam el magam? Időnként bizonytalan vagyok benne, hogy egy-egy döntésem helyes-e, ciki, ha a munkatársaim véleményét kérem?” Ilyen és hasonló dilemmákra nézzük meg a konkrét válaszokat a képzésen, a mellett, hogy áttekintjük a vezetővé válás útjának komoly és fajsúlyos mérföldköveit is.

VEZETŐI KÉSZSÉGEK HALADÓKNAK

 1. XXI. századi motiváció

Mi az, ami mozgat, ösztönöz minket? És mi az, ami másokat inspirál? Ehhez tényleg pénz kell, vagy másra is szükségünk lehet? Örömmel megyünk be a munkahelyünkre dolgozni? Ha nem, miért nem? És egyáltalán aktuális még a Maslow piramis? Mi motivál egy munkavállalót a mai modern világunkban?

Megmutatjuk, bár a motiváció igen komplex jelenség, vannak módszerek, eszközök arra, hogy önmagunkat és másokat ösztönözzünk. Valós példákon keresztül érzékeltetjük, mennyire szükségünk van az önállóságra, a szakmai igényességre és az értéknövelő célokra, valamint hogyan válnak ezek napjainkban egyre inkább belső húzóerővé.

 1. Ami eddig működött, az nem visz tovább– Marshall Goldsmith sikerreceptje mai és jövendőbeli felsővezetőknek

Dr. Marshall Goldsmith több mint 150 globális nagyvállalat vezérigazgatójának volt az executive coacha, könyveit 28 nyelvre fordították le és több milliós példányban keltek el. 21 olyan tulajdonságot azonosított évtizedes vezető-fejlesztő munkája során, amelyek segítenek a ranglétra alján az előrébb lépésben, de megnehezítik a csúcs elérését. A teszt kitöltésével megtudhatjuk, hogy a 21 bosszantó tulajdonságból melyek jellemzőbbek leginkább ránk, és mit vesz észre ezek közül a külvilág. A workshop során szakértőnk segít a problémák/témák megértésében, és belelátni a dolgok hátterébe, hatásmechanizmusába, de emellett konkrét, másnaptól használható tippeket és trükköket is kapnak a résztvevők, hogyan lehet ezekben a tulajdonságokon változtatni.

 1. Hatékony projektmenedzsment

Napjaink üzleti környezetében egyre több vállalat, vállalkozás fordul a projekt szemléletű megközelítés felé, hiszen elengedhetetlen, hogy különböző méretű, időtávú, költség- és befektetés igényű kezdeményezések a megadott kereteken belül megvalósítsák. Mind a vezetői képességek, mind a hatékony rendszerek, az időben meghozott optimális döntések elengedhetetlenek a projektek megfelelő menedzselésében.

A modul áttekinti a projektek szerepét a vállalkozások életében, végigkíséri a projektek életciklusát a célok megalkotásától, a tervezésen, a résztvevő kollégák kiválasztásán és motiválásán, az ellenőrzésen keresztül, a problémák feltárásáig és megoldásáig, valamint a megfelelő lezárásig és hatékony értékelésig, amely biztosítja a sikert és maximalizálja a szervezeti tanulást.

 1. Mátrixszervezeten belüli hatékony működés

A szervezeteken belül a hagyományos hierarchiák átalakultak, a különböző szervezeti egységekhez tartozó emberek egyre többször dolognak együtt különféle projekteken. Hogyan lehet úgy sikerre vinni a csapatot, hogy szervezetileg nem önhöz tartoznak a résztvevők? Hogyan tudja motiválni és irányítani őket?

 1. Pénzügyi ismeretek nem pénzügyeseknek

Sokan az üzleti élet szereplői közül legyenek szakértők, menedzserek, közép- és felsővezetők, bármennyire is felkészültek és tapasztaltak a szakterületükön, sokszor kissé bizonytalanok a kellő pénzügyi ismeretek tekintetében.

A modul segítséget nyújt abban, hogy az üzleti döntésekhez elengedhetetlen háttértudást a hallgatók megszerezzék, biztonságosan igazodjanak el a terminológiában, és a pénzügyi összefüggések felhasználhatóságában. A program tartalmazza a vállalati vonatkozású alapvető pénzügyi és számviteli ismereteket, a pénzügyi és a vezetői számvitel közötti alapvető különbségeket, az eredményesség és készpénz generálás tervezését és nyomon követését, a költségvetés tervezését, az üzleti döntések pénzügyi értékelését, az üzleti teljesítmény mérését.

 1. Virtuális csapatok vezetése

Egy virtuális csapat vezetése másféle problémákat is felvet, mint egy olyan, ahol minden tag egy irodában dolgozik. A hatékony és sikeres virtuális csapathoz 4 fő tényező fontos:

 • A megfelelően kiválasztott csapattagok
 • A hatékony kommunikáció
 • A megfelelő technológia
 • A közös célok és folyamatok.

Milyen tudás, készségek és képességek szükségesek azoknak, akik hatékony tagjai lesznek a virtuális csapatban?

Hogyan éri el, hogy a csapata akkor is dolgozzon, amikor nincs velük?

Hogyan tudja motiválni őket?

Hogy tudja fenntartani a kapcsolatukat a vállalattal és egymással?

Hogyan tudja kialakítani a bizalmat?

 1. Helyzetfüggő vezetés

A tréning keretében a résztvevők megismerik a különböző vezetési stílusokat, és megtanulják megválasztani a megfelelő vezetési illetve kommunikációs stílust beosztottaik teljesítménye és érettsége függvényében. Változatos interaktív gyakorlatokon keresztül pontosabb képet tudnak alkotni magukról, mint vezetőről, megláthatják a saját szokásos vezetési stílusuk előnyeit, és azt is, hogy működésük mikor nem hatékony. Kiscsoportos és páros gyakorlatokban fejleszthetik vezetői kommunikációs készségüket, hogy eredményesebben tudják irányítani munkatársaikat. A helyzetfüggő vezetés módszertanát alkalmazva egy-egy tréningnap aktuális tartalmát az adott résztvevői kör igényeihez igazodva, interaktívan, közösen alakítjuk ki.

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK

 1. Asszertivitás a mindennapokban

Kutatások szerint, azon embereknek a 80 százaléka, akik munkájukat kudarcként élik meg, ezt egyetlen okból teszik: nem jól viszonyulnak másokhoz. Az ember hatékonyságát nagyban befolyásolja kommunikációs képessége. Egy gépészmérnök eképpen fogalmazott: „Azt hittem, hogy egyébre sincs szükségem, csupán a műszaki tudásra. Időm java részét mégis az emberek problémáival töltöm.” A munkahelyi siker titka egyértelműen a hatékony kommunikáció, a munkatársakkal való hatékony és hatásos kapcsolat. Az asszertivitás, vagyis önérdekérvényesítés olyan kommunikációs eszközt és főleg lehetőséget ad a munkatársak és vezetők kezébe, amely által kapcsolataik minősége egyértelműen javul.

 1. Prezentációk és nyilvános szereplés a mindennapokban

Hogyan érjük el, hogy prezentációnk vagy beszédünk segítsen bennünket céljaink elérésében? Hogy a hallgatóink emlékezzenek az elhangzott üzenetekre?

Végignézzük a legfontosabb elemeket egy jó prezentáció elkészítéséhez és előadásához.

Hogyan lehet a lámpalázat kezelni?

Hasznos tanácsok és sok közös interaktív munka során kipróbálhatják, mitől figyelemfelkeltő, meggyőző és inspiráló egy beszéd.

 1. TED prezentációs technikák – haladó prezentációs képzés

Szeretne olyan előadásokat tartani, ami segíti vállalatát vagy karrierjét?

Amivel el tudja adni termékeit, szolgáltatásait, vagy inspirálni tudja a kollégáit?

A workshop során felfedezzük, mitől is lesz igazán ütős egy előadás.

Hogyan tudjuk hatékonyan eljuttatni üzenetünket a hallgatókhoz?

Mi segíti a magabiztos színpadi jelenlétet?

Carmine Gallo amerikai újságíró és kommunikációs tréner könyve bemutatja, mik jellemzők a legnépszerűbb TED beszédekre, valamint az évezredes tapasztalatokat is ismerteti. Az ő munkájára alapozva interaktív módon, valós példákon keresztül tapasztalhatjuk meg, hogyan készíthetünk lebilincselő és emlékezetes prezentációkat.

Ezen eszközök használatával és rendszeres gyakorlással mindnyájan sikeres előadókká válhatunk.

 1. A Te sztorid, a Te sikered! Story telling és personal branding

Nem elég, ha jó abban, amit csinál, tudnia kell úgy beszélni róla, hogy másokat is magával ragadjon. Ebben segítenek a sztorik.

Minden sikeres embernek és minden sikeres üzletnek van egy sztorija, amire az emberek emlékeznek. Önnek is megvan a saját története, ami bevonzza az ügyfeleit, motiválja a csapatát, és sikeresebbé teszi a cégét.

Mi tisztában vagyunk a sztorik fontosságával; segítünk megtalálni és sikeres beszéddé alakítani a történetét. A tréning során egyaránt sor kerül ismeret átadásra, csoportos coachingra és egyéni beszédcoachingra, hogy a résztvevők leghatékonyabb tanulását elősegítsük.

 1. Tárgyalástechnika

A tréning során végighaladunk a tárgyalási folyamat lépésein, az érdeklődés felmérésétől, a lehetőségek beazonosításán és az akadályok elhárításán át a megegyezésig. Milyen stratégiával, tartalmi elemekkel és tervvel készülhet fel a legeredményesebben?

Hogyan lehet olyan győztes-győztes megállapodást elérni, amivel mindkét fél elégedett?

A résztvevők meglévő képességeik és az új információk felhasználásával sikeresebb tárgyalókká válhatnak.

 1. Változáskezelés a sikeres projektekért

Egy projekt sikere nagyon sok tényezőn múlik, ezek között nem elhanyagolható a változáskezelés szerepe: a projekt által okozott változások eredményes kommunikálása, az új folyamatok, rendszerek bevezetése, elfogadtatása az érintettekkel kulcsfontosságú ahhoz, hogy a projekt eredménye fenntarthatóan továbbéljen. Ennek a nagyon gyakorlatorientált tréningnek a keretében a résztvevők megismerik a változáskezelés alapvető módszertanát, saját maguk megélik a „kétségbeesés völgyének” élményét, végigjárják az elkötelezettségi görbe állomásait. A tréning második felében a résztvevők megtervezik a saját projektjükhöz kapcsolódó változáskezelési tevékenységeket és elkészítik saját változáskezelési tervüket, amit már a következő munkanaptól kezdve végrehajthatnak.

 1. Team branding: csapat-márka építése

Látni, láttatni, látszódni – ez egy egészséges vezetői célkitűzés, ugye? Minden vezető feladata, hogy meglássa a saját csapata erősségeit, illetve az elért eredményeket. Mindezt láthatóvá is kell tennie a vállalaton belül.

Hogyan tudja a vezető személyes és a csapata márkáját építeni, fényesíteni?

Hogyan és mit érdemes láttatni önmagából és a csapatból?

A csapat-márka építés a story processing coaching módszertanával zajlik, ahol vállalati sztorikat, hasznos eseteket dolgozunk fel, hogy végül mindenki a saját történetén dolgozva, konkrét akciótervvel távozhasson a workshopról.

 1. Stakeholder Management

Ahhoz, hogy egy projekt vagy üzleti cél sikeresen megvalósuljon, számos esetben sok résztvevő közös munkája és támogatása szükséges. A stakeholderek megértése, megnyerése és elégedettségük biztosítása tudatos és hatásos kommunikációt igényel. A tréning keretében a résztvevők feldolgoznak egy valós szituáción alapuló esettanulmányt és megismerik az eset tanulságait. Ezzel párhuzamosan feltérképezik és elemzik a saját stakeholdereiket munkájukhoz, projektjükhöz kapcsolódóan, majd elkészítik a saját stakeholder kommunikációs tervüket, amit már a következő munkanaptól kezdve végrehajthatnak. Egy közös mini-projekt keretében alkalom adódik arra is, hogy a gyakorlatban kipróbálják a frissen megszerzett tudásukat és konstruktív visszajelzést kapjanak a viselkedésükről.

 1. Interkulturális kommunikáció

E sokszínű tréning keretében közösen derítjük fel a különböző kultúrák világát és a világ kultúráit, hogy megértsük, mitől vagyunk mindannyian mások, de bizonyos szempontból mégiscsak egyformák, és legfőképpen egyenrangúak. Az ún. kultúrdimenziók megmutatják, egyik kultúra miben különbözik a másiktól: ez határozza meg, mi hogyan látunk másokat és mások hogyan látnak minket – és gyakran ezek az alapvető kulturális különbségek vezetnek konfliktushoz a munkahelyen. A tréning során a résztvevők nemcsak megvitatják az egyes nemzeti sztereotípiákat, hanem megismerik a sztereotípiák szerepét és működését általában, majd együtt fejtik meg, hogy a kulturális különbségek ismeretében egy-egy helyzetben mi lehet a legcélravezetőbb kommunikációs stílus.

 1. Első benyomás workshop

Hogyan kelthetünk jó benyomást, hogyan alakíthatjuk mások rólunk alkotott véleményét? Mai tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy az emberek általában nincsenek tudatában annak, milyen hatást gyakorolnak másokra. Ha megértik az első benyomás fontosságát, és elsajátítják ennek alakításához szükséges eszközöket, javul személyes vonzerejük, munkahelyi hatékonyságuk és erősödik kapcsolatrendszerük. Már néhány apró viselkedésváltozás is nagyon sok pozitív reakciót válthat ki környezetünkben.

A program célja tehát nem 180 fokos megváltozás, hanem felismerések kiváltása, ismeretek és tapasztalatok átadása, élmény alapú tanulás a finomhangoláshoz az erősségekre építve.

 1. Veszélyes személyiségek a munkahelyen

– avagy hogyan hasznosíthatjuk Joe Navarro gondolatait az üzleti életben?

A vezetői munkában kiemelkedő tényező a jó együttműködés, a munkatársak kezelése, kiválasztása, a jó munkahelyi környezet megteremtése. Ez nem könnyű feladat, mert igen sok tényező befolyásolhatja. Nemcsak a különféle érdekeltségeket, célokat kell figyelembe venni, hanem az emberi tényezőket, pl. generációs különbségeket, vagy különböző személyiségek kezelését. A különböző személyiségeknél pedig igen nagy gondot okoz annak felismerése, hogy egy adott embernél meddig erősség egy személyiség –tulajdonság, és mikor lehet az már káros, akár veszélyes a környezetre. Programunk segít abban, hogy résztvevőink felismerjék ezeket a tulajdonságokat, személyiségeket és megtanulják felismerni, illetve kezelni azokat. Alap forrásként Joe Navarro volt FBI ügynök Veszélyes személyiségek című könyvét használtuk fel.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

 1. Coaching, mentoring alapismeretek

A program keretében a vezetők megismerkedhetnek a coaching és mentoring céljaival, alapjaival, a coachingban alkalmazott leggyakoribb technikákkal és eszközökkel. A képzés eredményeképpen hatékonyabban fognak tudni delegálni, képesek lesznek a megfelelő módon és eszközökkel motiválni és fejleszteni saját munkatársaikat, ezáltal növelni a szervezet teljesítményét.  Olyan vezetési stílus, szemlélet elsajátítását és begyakorlását teszi lehetővé, amely saját maguk önérvényesítését és a munkatársakban rejlő lehetőségek kiaknázását segíti elő. Ön- és emberismerete fejlődik, hozzásegíti, hogy coaching típusú vezetővé váljon.

 1. Coaching eszközök a vezetői munkában

A vezető az alapvető coaching eszközökkel ismerkedik meg saját élményű gyakorlatokkal, hogy azokat a mindennapi munka során a megfelelő helyzetekben használni tudja, és ez által beosztottjai belső motivációja nőjön, több felelősséget vállaljanak, probléma-megoldási képességük javuljon.

 1. Belső erőforrásaink aktivizálása

A tréningen a vezetők a belső erőforrások feltárásával, megtanulják az automatikusan futó negatív gondolatok leállítását, és képessé válnak arra is, hogy a meglévő rossz sémákat olyan új mintákkal váltsák fel, amelyek növelhetik önbizalmukat, erősíthetik cselekvőképességüket.  A korábban problémaként megélt eseményeket képesek kihívó feladatként kezelni, aminek megoldásához már kellő energiát éreznek.

A megváltozott, megerősített gondolkodásmód előremozdító, jótékony hatást eredményez munkájukban.

 1. Self coaching: önmagunk motiválása és fejlesztése

A self coachingban is ugyanazon az úton kell végigmennünk, mint az egyéni coaching folyamatban a DIADAL modell mentén, azaz itt is van egy Diagnózis fázis, hogy hol vagyunk, kik is vagyunk mi, ezt követi az Iránykijelölési fázis, azaz mi is a célunk, hova szeretnénk eljutni. Ezt követi az Alternatívagyűjtési fázis, hiszen a célunkat nagyon sok úton elérhetjük. Majd Döntést kell hoznunk melyik utat is választjuk. Ezt követi a legnehezebb fázis, az Alkalmazás, amikor is ki kell lépnünk a komfortzónánkból és meg is kell tennünk azokat a lépéseket, amiket elterveztünk. Majd jön a Lezárás, amikor visszanézünk honnan indultunk, mit értünk el és megünnepeljük

A worskshop a résztvevőknek egy eszköztárat ad, amit saját magukon is kipróbálhatnak a helyszínen, illetve elérhető 12 nyelven az alábbi linken: http://businesscoach.hu/en/self-coaching/

 1. A pozitív gondolkodás haszna a vezetői munkában

A pozitív gondolkodás segítségével sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a meglévő fejlesztendő területek listázásával, a meglévő problémák azonosításával és azok megoldásával. Az a tapasztalat, hogy nagy erőket áldozunk olyan problémák megoldására, amelyek viszonylag kis hatást gyakorolnak eredményeinkre. Ha ez az elv hosszútávon folyamatosan érvényesül, az egy negatív kultúra kialakulásához vezet.

A tréning felkészít arra, hogy hogyan támaszkodhatunk erősségeinkre és ismerjük fel azokat a dolgokat, amiket jól csinálunk, és az ezekből eredő tapasztalatokat alkalmazzuk mindenre. Ezzel a gondolkodásmóddal a vezetők nemcsak a problémáikat oldják meg, hanem energiával tölthetik fel magunkat és környezetüket is. A tréningen a résztvevők saját élmény alapján tapasztalhatják meg a pozitív gondolkodás fontosságát, eszközöket kapnak arra, hogy alkalmazni tudják saját életükben, munkájukban.

 1. Kihívó-támogató vezetés – Challenging Coaching

Végzett coachként hogyan fejleszthetjük tovább coaching készségeinket?

Hogyan bánjunk hatékonyabban a kihívásokkal a munkánk során?

A Challenging Coaching egy – a coaching szakma által – magasan elismert új koncepció, amely számos nemzetközi fórumon szerepel, mint pl. ICF konferenciák, World Business and Executive Coach Summit (WBECS).

Workshopunk célja, hogy a résztvevők megismerjék a Challenging Coaching koncepciót, és az azt alátámasztó alapelveket.

A tréning során a gyakorlatban is lehetőség nyílik kipróbálni a Challenging Coaching alapját képező, pragmatikus és gyakorlatorientált FACTS coaching modellt.  Az intenzív workshop kiváló lehetőséget nyújt az új ismeretek és a már kialakult egyéni coaching stílus integrációjára.

 1. Változáskezelés – SWITCH

Mindnyájunk szeretne valamiben változtatni életünk valamelyik területén, munkában, magánéletben vagy a környezetünkben. De hogyan kezdjünk hozzá? Minden változtatási kísérletnek vannak közös vonásai: ahhoz, hogy valami megváltozzon, valakinek másképp kell cselekednie. Ebben a programban megbízható módokat tárunk fel, hogy a változások maradandóak legyenek.

Mi az oka annak, hogy egyes változások könnyűek és tartósak, míg mások nem?

Mik a jellemzői a sikeres változásoknak? Ezt kutatta az elmúlt években Chip Heath és Dan Heath, több nagy sikerű könyv szerzője. Az ő munkájukra, és trénerünk sokéves tapasztalatára alapozva interaktív módon, valós példákon keresztül tapasztalhatjuk meg, hogyan tudunk sikeres változást elérni. Programunk során megismerheti a 3 fő részből álló rendszert, ami segít abban, hogy nehéz helyzetben is el tudja érni a változást, legyen az a munkájában, vagy akár a civil közösségekben.

 1. Fejlődési szemléletmód – Growth Mindset

Mi az oka annak, hogy azonos képességű emberek közül egyiknek a karrierje folyamatosan ível felfelé, a másiké  pedig  egy  ponton megakad? Dr. Carol S. Dweck, a Stanford Egyetem pszichológusa több mint húsz éven át ezt kutatta.

Rájöttek, hogy megfelelő szemléletmóddal motiválni tudunk másokat, és segíthetjük fejlődésüket, akárcsak saját céljaink elérését. Legyen szó szakmai vagy személyes célokról. Programunk középpontjában a „Mindset”, azaz szemléletmód áll. Az interaktív tréning során kipróbáljuk, hogy a megfelelő szemléletmóddal hogyan tudunk motiválni másokat, és segíthetjük akár az ő fejlődésüket, akár saját céljaink elérését. Az élmény alapú tanulásra helyezzük a hangsúlyt, ami segít a friss információkat gyakorlati készséggé alakítani. A résztvevők képesek lesznek felismerni a fejlődési és a rögzült szemléletmód jellemzőit, és ennek használatával képessé válhatnak szemléletmódjuk megváltoztatására.

 1. A stratégiai gondolkodás és a stratégia megvalósítása

A stratégiai gondolkodás és az eredményes megvalósítás elengedhetetlen a vállalat sikeréhez. Megvizsgáljuk a stratégia fontosságát. Megismerjük a stratégiai gondolkozókra jellemző vonásokat és képességeket. Átnézzük a stratégiai gondolkodás folyamatának lépéseit.  Példákon és esettanulmányokon keresztül megismerjük a megvalósítás folyamatát.

 1. Tervezd meg az életed!

Bill Burnett és Dave Evans (a Stanford Egyetem professzorai) New York Times Bestseller könyve alapjaira építve ez egy olyan workshop, ami abban segít, hogy életünk bármely szakaszában a fejlődés útjára léphessünk, és végre azzá válhassunk, akivé valóban szeretnénk. A szerzőpáros formatervezőként számos termék tökéletesítésében vettek részt, többek között az Apple néhány jelentős újítása is az ő nevükhöz fűződik. A Stanford Egyetemen évek óta futó kurzusukat egy kreatívabb, boldogabb élet reményében több ezren elvégezték már a diákoktól a különböző szakembereken át a nyugdíjasokig. A tervezői gondolkodásmód (design thinking) elsajátításával könyvük segítségével most a saját életünket is boldogabbá, teljesebbé tehetjük. A workshop lépésről lépésre segít abban, hogy elérhessük életünk hőn áhított céljait. A bemutatott valós élethelyzetek és kipróbált módszerek segítségével képessé válhatunk arra, hogy praktikusan és kreatívan gondolkozzunk, és learassuk saját tervszerű munkák gyümölcsét, vagyis olyan életet éljünk, amilyet szeretnénk.

Ajánlatot kérek!